Raad van Ouderen aan tafel bij informateur Hamer

De Raad van Ouderen is, samen met vertegenwoordigers van de seniorenorganisaties (ANBO, Koepel Gepensioneerden, KBO-PCOB en NOOM), de Patiëntenfederatie, Alzheimer Nederland en de Landelijke Cliëntenraad op gesprek geweest bij informateur Mariette Hamer.

Icon31-05-2021 Nieuws
Raad van Ouderen aan tafel bij informateur Hamer

De Raad van Ouderen is tevreden dat de informateur met dit initiatief gehoor heeft gegeven aan het belang om te praten mét ouderen in plaats van óver ouderen zoals te vaak gebeurt.

Integraal ouderenbeleid
Rode draad in het gesprek was de door allen onderschreven noodzaak voor een integraal ouderenbeleid. De aanpak van vergrijzing hoort een prominente plaats te krijgen in het op te stellen regeerakkoord. Waarbij het de Raad van Ouderen niet alleen gaat om wat de komende regeerperiode noodzakelijk is maar eveneens dat de koppeling wordt gezocht met datgene wat op langere termijn moet worden gedaan.

Meerjarenplan ouderenhuisvesting
De Raad heeft het belang genoemd om met spoed een landelijk Meerjarenplan ouderenhuisvesting op te stellen. Dit plan voegt de initiatieven van gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars samen, laat leemten zien en stimuleert de planvorming waar deze achterblijft bij de te verwachten vraag. Daarbij is overleg met ouderen geboden om recht te doen aan hun (toekomstige) woonbehoeften en aan de diversiteit ervan (naar sociaaleconomische status, leefstijl en migratieachtergrond). Betrokken maatschappelijke partijen committeren zich aan zo’n plan en het rijk en gemeenten faciliteren de uitvoering ervan via omgevingsplannen, aanvullende financiering en het schrappen van belemmerende regelgeving.

Plan houdbare ouderenzorg
De Raad van Ouderen vraagt het nieuwe kabinet een plan te formuleren, waarin aangereikte bouwstenen zijn opgenomen. Alleen op die manier ontstaat een houdbaar stelsel van ouderenzorg, dat persoonsgerichte en geïntegreerde zorg aan ouderen biedt en professionals werkplezier.

De Raad van Ouderen adviseert gevraagd en ongevraagd het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken. Lees hier meer over de Raad van Ouderen!

Deel dit artikel

Meer nieuws

Regiotour Drenthe / Overijssel

Regiotour Drenthe / Overijssel

Op 8 oktober komen ouderen, professionals en beleidsmakers samen in het provinciehuis in Zwolle. Tijdens deze Regiotour Drenthe/Overijssel staan verschillende thema's op het programma en worden de ..

Verder lezen
Interregionale uitwisselingsbijeenkomst ouderennetwerken

Interregionale uitwisselingsbijeenkomst ouderennetwerken

Lees hier alles over de interregionale uitwisselingsbijeenkomst tussen drie ouderennetwerken van eind mei!..

Verder lezen
Onderzoek van de Rijksuniversiteit onder ouderen

Onderzoek van de Rijksuniversiteit onder ouderen

In het CogFlex onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzocht of het leren van Engels positief kan bijdragen aan het denkvermogen en de stemming van senioren met geheugenproblemen of..

Verder lezen
Icon